Jdi na obsah Jdi na menu

Školní řád MŠ

30. 9. 2015

Základní škola a Mateřská škola Moravany, okres Hodonín, příspěvková organizace
696 50, Moravany 72


Školní řád mateřské školy


Č. j.:MS/08/2013
Vypracoval: Alena Kotulková, vedoucí učitelka MŠ
Schválil: Mgr. Jiří Zlámal, ředitel školy
Rada školy projednala: 28. 8. 2013
Směrnice nabývá platnosti: 1. 9. 2013


Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozpracovává jednotlivá ustanovení zákona a navazujících právních předpisů pro vnitřní podmínky školy.


Předškolní výchova


Předškolní výchova podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.


Provoz mateřské školy


Provoz mateřské školy je v průběhu celého školního roku od 6:00 do 16:00 hod. V době hlavních prázdnin bývá přerušen. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin oznámí vedoucí učitelka zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem, dále pak zabezpečí pobyt dítěte v určené mateřské škole. Pokud to není možné, vydá zástupci dítěte na jeho žádost potvrzení o omezení nebo přerušení mateřské školy.


Zápis dětí do mateřské školy


Termín zápisu dětí do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky, hlášením v místním rozhlase a zveřejnění na webových stránkách zřizovatele. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel Základní školy a Mateřské školy Moravany ve správním řízení po ukončení zápisu dětí do MŠ. Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče
nejpozději do konce měsíce července. Děti jsou přijímány v pořadí podle stanovených kritérií. Do třídy MŠ jsou přijímány děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Do třídy MŠ se mohou ve výjimečných případech zařazovat také děti mladší, na základě vyjádření pediatra a děti zdravotně postižené tj. smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami – na základě vyjádření PPP nebo SPC a vyjádření pediatra.


Ukončení docházky do mateřské školy


Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:


a) Dítě bez omluvy zákonného zástupce do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází.


b) Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitele se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla neúspěšná (v tomto případě se jedná i o děti, jejichž rodiče neuhradili mateřské škole stanovené měsíční platby).
Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit docházku dítěte v průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení pediatra nebo PPP nebo SPC. Zkušební doba je tři měsíce. Ředitel ZŠ a MŠ při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.
Péče o zdraví a bezpečnost dětí
Délku pobytu dítěte v MŠ dohodnou rodiče s učitelkou. Rodiče jsou povinni dítě předávat učitelce osobně. Rodiče dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Tiskopis pověření vydá zákonnému zástupci učitelka. Za bezpečnost dětí odpovídají za celou dobu jejich pobytu v MŠ pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce až do doby jejich předání rodiči dítěte nebo jím pověřené osobě. V případě, že rodič nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16:00 hod., bude učitelka MŠ telefonicky kontaktovat rodiče, pokud neuspěje, bude informovat ředitele školy a obrátí se na Policii ČR § 43, zák. č. 283/1991 sb., o Policii ČR.
Do mateřské školy mohou docházet jen děti zcela zdravé. V případě, že se u dítěte v době pobytu v MŠ projeví známky onemocnění, je povinen zákonný zástupce neprodleně po výzvě pedagoga dítě z MŠ vyzvednou. Rodiče jsou povinni oznámit učitelce MŠ případný výskyt infekčního onemocnění v rodině. Vzhledem k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví všech dětí ve třídě má učitelka právo odmítnou přijmout dítě zraněné (např. se sádrou na končetině).


Dítě v mateřské škole potřebuje:


- Vhodnou pevnou obuv na přezutí
- Pyžamo
- Hrníček (barevný, který si pozná na pitný režim)
- Oblečení na pobyt venku
- Náhradní oblečení do skříňky
- Kartáček a pastu na zuby
Je vhodné, aby dítě mělo své věci označené.


Při vstupu do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační program, tzn. rodiče mohou s učitelkou předem dohodnout nejvhodnější postup adaptace.
Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a personálem MŠ a mezi pedagogickými pracovníky a rodiči dětí.


Další bezpečnostní opatření


Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz používání alkoholu a kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů. V prostorách MŠ si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určená.


Oznamování nepřítomnosti dítěte


Zástupce dítěte oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě jeho zástupce MŠ neprodleně. To souvisí s odhlašováním dětí ze stravování. Pokud dítě není odhlášeno ráno do 7:30 hod., platí stravu v plné výši. Rodiče mají právo si stravu tento den vyzvednout po dohodě s učitelkou nebo s vedoucí stravování. Dítě je ze stravování odhlášeno až následující den nepřítomnosti.


Stravování dětí v mateřské škole


V MŠ je podávána dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Ke stravování dítě přihlašuje zákonný zástupce při přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to písemně. Přihláška je platná po celou dobu docházky dítěte. Případné změny se k přihlášce doplní. V případě potřeby dohodne rodič
záležitosti týkající se stravování s vedoucí školní jídelny. Výše částky, kterou rodič platí v jednotlivých měsících za stravu svého dítěte a příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (školné) musí být uhrazen do 15. dne v měsíci. Částka je hrazena zálohově. Výše částky je oznámena minimálně týden před termínem platby na nástěnce v šatně dětí. Podrobnosti jsou uvedeny ve vnitřním předpisu, kterým se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání pro příslušný školní rok.


Práva a povinnosti dětí


- Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení
- Podílet se na vytváření společných pravidel a tato pravidla respektovat
- Nerušit svým chováním ostatní
- Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech
- Účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi
Práva a povinnosti rodičů
- Být seznámeni se ŠVP, podílet se na jeho dotváření
- Předem být informováni o akcích MŠ (na nástěnkách v šatnách)
- Podílet se na dění v MŠ
- Znát a respektovat pravidla soužití, která v MŠ platí, spolupracovat s učitelkami
- Vyjádřit svůj názor
- Využít možnosti zúčastnit se společných činností s dítětem
- Být informován o svém dítěti, o jeho individuálních pokrocích
- Domlouvat se s učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí
- Využít odborné pedagogické pomoci
- Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech
- Po převlečení dítěte v šatně předat dítě učitelce, neposílat dítě do třídy samotné
- Informovat neprodleně pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítě od pedagogického pracovníka v areálu školy (šatna, školní zahrada)


Tento vnitřní řád školy nabývá platnost dne 2.9.2013


V Moravanech dne 28.8.2013


Alena Kotulková Mgr. Jiří Zlámal
vedoucí učitelka MŠ ředitel školy